Логотип и эмблема

Логотип i емблема

Розбираємося з термінологією Разбираемся с терминологией
Кілька разів я стикався з ситуацією, коли мені приносили щось і називали це логотипом. Ні, ну якщо клієнт хоче мати собі в логотипах таке щось, ну будь ласка. Але дизайнерська душа бунтувала і вимагала негайно розставити крапки над «ї».

Кожен дизайнер рано чи пізно стикається з такою ситуацією. Приходить замовник і каже: «Ось у мене є логотип . Щось мені тут не подобається, напевно друга “C” якась крива» І вивалює щось типу такого:

а ти йому:«Вибач, брате, це у тебе не логотип, а повна… Ну скажімо, емблема». А він тебе не розуміє, ображається і каже, мовляв, а яка різниця?

Давайте розбиратися. Почнемо з історії.

Раніше, за часів свинцевого набору (коли в друкарнях текст набирали зі свинцевих літер, а потім робили з цього набору відбиток на папері), деякі слова, наприклад, назви газет, відливали цілком, щоб красиво і кожен раз не набирати. Це і називалося логотипом.

слово «логотип» походить від грецького logos, що в перекладі й означає «слово». Таким чином, в ті далекі часи під логотипом розуміли саме текст, надрукований з одного цільновідлитого шматка свинцю.

«Емблема (від грец. Emblema  вставка, опукла прикраса), умовне пояснення абстрактного поняття, ідеї за допомогою будь-якого зображення (наприклад, голуб  Е. Руху прихильників миру); нерідко розглядається як різновид алегорії. У вузькому сенсі  символічне зображення.» Так говорить «Велика Совецька Енциклопедія».

Ось на підставі цих двох фактів (що логотипом колись називали красиво написане назву, і того, що емблема, «у вузькому сенсі  символічне зображення» деякі інтернетівські письменники приходять до висновку, що, ось наприклад, тут:

ліворуч  «емблема», а праворуч  «логотип».

Щоправда, з таким підходом у них відразу починаються смислові труднощі. Цитую дослівно у моєму перекладі з thedifference.ru:

«В деяких випадках виявити різницю між логотипом і емблемою нелегко. Наприклад, якщо буквене найменування товару або бренду, з одного боку, займає основну частину картинки, з іншого  представлено у вигляді абстрактного зображення.
Наприклад, основною частиною емблеми хокейної команди Edmonton Oilers є слово «Oilers», стилізоване під зображення нафти, що розтікається (або, за іншим трактуванням  нафтових свердловин).

За формальними ознаками дану емблему, в принципі, можна віднести і до логотипу; але традиції іменувати «логотипами» ті емблеми, що використовуються спортивними командами, якіось не склалося».

Чи бачите, традиції не склалося…

Так її тому й не склалося, що емблеми спортивних команд логотипами і не є, а є, як раз емблемами! До речі, емблема Edmonton Oilers, дійсно, цілком собі законний логотип. А ось, наприклад, Newcastle United зразка 1969–1976 років:

Термінологічну плутанину тут створює грубий підхід до історії. Справа в тому, що слова, згодом, можуть змінювати значення, аж до невпізнання. Це вам будь-який філолог підтвердить. І значення слова «логотип» дозмінювалось до того, що зараз включає в себе і текстову частину і знак, або тільки знак, або тільки текст. І все це  логотип. Але.

До логотипу, за останні сто–сто п'ятдесят років, людство виробило деякі функціональні та естетичні вимоги. Одне з них  графічна простота. Чому так  окрема історія. Тобто, в логотипі не повинно бути зайвих відволікаючих елементів, багатослів'я, тим більше, логотипів інших компаній або марок.

А ось така красива картинка, як у Newcastle United, по-англійськи називається crest . Тобто, «герб». Але ми звикли під гордим словом «герб» розуміти герб державний. Може ще  лицарський. А для інших, менш величних гербів, є слово «емблема». Так ось в ці герби-емблеми можуть входити і коні, і люди, і вежі, і гармати, і невідомі звірятка, і все, що душа забажає.

Чи відчуваєте різницю? Логотип прийшов до нас з епохи початку капіталізму, а емблема (герб)   з середньовіччя. Тому логотип гранично функціональний, візуально простий, а емблема химерна, зухвала і багатоелементна.

І емблема і логотип  родичі. Вони використовуються для ідентифікації чогось. Тільки сфери роботи у них різні.

До речі, чому спортивні клуби, історично, використовують емблеми а не логотипи. Тому що, на зорі свого існування, спортивні клуби були саме клубами. Іноді  закритими. Бути членом такого клубу було почесно, увійти туди часто було непросто. Тобто був присутній якийсь натяк на лицарські ордени, але на новому історичному етапі середини–кінця 19-го століття. Ось звідси і емблеми-герби. Зараз, до речі, в спорті відбувається процес переходу від емблем до справжнісіньких логотипів. Подивіться на герб, що був при заснуванні, та сучасне лого італійського Юве:

Емблема зараз  це абсолютно окремий жанр дизайну. Вона може включати в себе логотип, але не підміняти його!

Це я все до чого. Якщо приходить замовник і каже: «Зробіть мені логотип», не треба робити йому емблему. І, звичайно, не забувайте уточнювати: лише знак, або тільки текст, або і те й інше.

Несколько раз я сталкивался с ситуацией, когда мне приносили нечто и называли это логотипом. Нет, ну если клиент хочет иметь себе в логотипах такое нечто, ну пожалуйста. Но дизайнерская душа бунтовала и требовала немедленно расставить точки над «ё».

Каждый дизайнер рано или поздно сталкивается с такой ситуацией. Приходит закзчик и говорит: «Вот у меня есть логотип. Что-то мне тут не нравится, наверное вторая “C” какая-то кривая» И вываливает что-то типа такого:

А ты ему: «Прости, брат, это у тебя не логотип, а полная… Ну скажем, эмблема». А он тебя не понимает, обижается и говорит, мол, а какая разница?

Давайте разбираться. Начнем с истории.

Раньше, во времена свинцового набора (когда в типографиях текст набирали из одельных свинцовых буковок, а потом делали с этого набора отпечаток на бумаге), некоторые слова, например, названия газет, отливали целиком, чтоб красиво и каждый раз не набирать. Это и называлось логотипом.

Слово «логотип» происходит от греческого logos, что в переводе и означает «слово». Таким образом, в те далекие времена под логотипом понимали именно текст, напечатанный с одного цельноотлитого куска свинца.

«Эмблема (от греч. emblema  вставка, выпуклое украшение), условное пояснение отвлеченного понятия, идеи с помощью какого-либо изображения (например, голубь   Э. движения сторонников мира); нередко рассматривается как разновидность аллегории. В узком смысле  символическое изображение.» Так говорит «Большая Советская Энциклопедия».

Вот на основании этих двух фактов (что логотипом когда-то называли красиво написанное название, и того, что эмблема, «в узком смысле  символическое изображение» некоторые интернетовские писатели приходят к выводу, что, вот например, тут:

слева—  «эмблема», а справа  «логотип».

Правда, с таким подходом у них сразу начинаются смысловые трудности. Цитирую дословно с thedifference.ru:

«В некоторых случаях обнаружить разницу между логотипом и эмблемой непросто. Например, если буквенное наименование товара или бренда, с одной стороны, занимает основную часть картинки, с другой  представлено в виде абстрактного изображения.
Например, основной частью эмблемы хоккейной команды Edmonton Oilers является слово «Oilers», стилизованное под изображение растекающейся нефти (или, по другой трактовке,  нефтяных скважин).

По формальным признакам данную эмблему, в принципе, можно отнести и к логотипу — но традиции именовать «логотипами» те эмблемы, что используются спортивными командами, не сложилось.»

Видите ли, традиции не сложилось…

Так они потому и не сложилось, что эмблемы спортивных команд логотипами и не являются, а являются, как раз эмблемами! Кстати, эмблема Edmonton Oilers, действительно, вполне себе законный логотип. А вот, например, Newcastle United образца 1969—1976 годов:

Терминологическую путаницу тут создает грубый подход к истории. Дело в том, что слова, со временем, могут менять значения, вплоть до неузнаваемости. Это вам любой филолог подтвердит. И значение слова «логотип» доизменялось до того, что сейчас включает в себя и текстовую часть и знак, или только знак, или только текст. И все это  логотип. Но.

К логотипу, за последние сто–сто пятьдесят лет, человечество выработало некоторые функциональные и эстетические требования. Одно из них  графическая простота. Почему так  отдельная история. То есть, в логотипе не должно быть лишних отвлекающих элементов, многословия, тем более, логотипов других компаний или марок.

А вот такая красивая картинка, как у Newcastle United, по-английски называется crest. То есть, «герб». Но мы привыкли под гордым словом «герб» понимать герб государственный. Может еще  рыцарский. А для прочих, менее величественных гербов, есть слово «эмблема». Так вот в эти гербы-эмблемы могут входить и кони, и люди, и башни, и пушки, и неведомы зверушки, и все, что душа пожелает.

Чувствуете разницу? Логотип пришел к нам из эпохи начала капитализма, а эмблема (герб)  из средневековья. Потому логотип предельно функционален, визуально прост, а эмблема вычурна и многоэлементна.

И эмблема и логотип  родственники. Они используются для идентификации чего-то. Только сферы работы у них разные.

Кстати, почему спортивные клубы используют эмблемы а не логотипы. Потому что, на заре своего существования, спортивные клубы были именно клубами. Иногда  закрытыми. Быть членом такого клуба было почетно, войти туда зачастую было непросто. То есть присутствовал какой-то намек на рыцарские ордена, но на новом историческом этапе середины–конца 19-го века. Вот отсюда и эмблемы-гербы.

Сейчас, кстати, в спорте происходит процесс перехода от эмблем к самым настоящим логотипам. Посмотрите на герб, который был при основании, и современное лого туринского Ювентуса:

Эмблема сейчас  это совершенно отдельный жанр дизайна. Она может включать в себя логотип, но не подменять его!

Это я все к чему. Если приходит заказчик и говорит: «Сделайте мне логотип», не надо делать ему эмблему. И, конечно, не забудте уточнить: только знак, или только текст, или и то и другое.